Klik hier om de huisregels van Vana Events te downloaden.

1. Terrein
1. Het is bezoekers enkel toegestaan het terrein te betreden binnen de van te voren gecommuniceerde openingstijden.
2. Vana Events is niet aansprakelijk voor kosten en schade welke ontstaan aan bezoekers en/of goederen, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, standhouders of de beheerder van het evenemententerrein, tijdens of in verband met de uitvoeringen.
3. Het betreden van de plaats waar het evenement plaats vindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoekers op eigen risico, in die zin dat Vana Events geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals, maar niet uitsluitend, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
4. Op het terrein kunnen enkele gebieden (tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek. Deze afsluitingen dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.
5. Vana Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.
6. Vana Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken die zich voor doen op het evenemententerrein.
7. Het is niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het festivalterrein.
8. Het is niet toegestaan eigen etenswaren en/of drinken mee te nemen naar het festivalterrein.
9. Heb respect en zorg goed voor de gebouwen, flora en fauna van het evenemententerrein. Dat betekent onder andere dat er geen planten geplukt mogen worden, dat u zich niet buiten de verharde paden en grasvelden mag begeven, geen attributen in het park mag beschadigen en geen afval buiten de afvalbakken achter mag laten.

2. Tickets en toegang
1. Alleen originele tickets zijn geldig.
2. Tickets zijn alleen geldig voor de dag die op het ticket is aangegeven, met uitzondering van de passe- partouttickets. Deze dienen bij de informatiestand omgeruild te worden voor een polsbandje, welke, mits gedragen, toegang verschaft tot het evenement.
3. Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld.
4. Tickets kunnen op geen enkele wijze geretourneerd worden.
5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of het niet bij zich hebben van het ticket. 6. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang.
7. Polsbandjes zijn uitsluitend af te halen door de persoon die dit polsbandje wenst te dragen.
8. Het is niet toegestaan polsbandjes te wisselen met een ander.
9. Vana Events kent de volgende tickets:
• Dagkaart volwassene; deze verschaft toegang voor één volwassene op de aangegeven dag.
• Dagkaart kind; deze verschaft toegang voor één kind op de aangegeven dag.
• Gezinskaart; deze verschaft toegang voor maximaal twee volwassenen en ten hoogste drie kinderen op de aangegeven dag, mits het totaal aantal bezoekers per gezinskaart niet hoger is dan vier.
• Relatiekaart; deze verschaft toegang voor één persoon op één van de festivaldagen, naar keuze van de kaarthouder.
• Passe-partout volwassene; deze verschaft toegang voor één volwassene op alle dagen van het betreffende festival. Hiervoor dient de kaarthouder ten allen tijde een door de organisatie verschaft polsbandje te dragen.
• Passe-partout kind; deze verschaft toegang voor één kind op alle dagen van het betreffende festival. Hiervoor dient de kaarthouder ten allen tijde een door de organisatie verschaft polsbandje te dragen.
10. Definitie kind; Vana Events hanteert de definitie van kind als een persoon tussen de 4 en 12 jaar.
11. Het staat de organisatie vrij om eenieder de toegang te weigeren danwel te ontnemen tot het evenement, mits hiervoor een duidelijke aanleiding is. Dergelijke aanleidingen kunnen zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot, wapenbezit, onder invloed van verdovende middelen zijn, een aanstootgevende of agressieve houding naar bezoekers, standhouders of organisatie, onzedelijke kleding, alles wat in strijd is met de Nederlandse wet of het niet naleven van de algemene voorwaarden zoals gesteld door Vana Events.

3. Programma
1. Alle genoemde gasten zijn onder voorbehoud. Vana Events is niet aansprakelijk voor
afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.
2. Vana Events zal er naar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.

4. Flyeren op en rondom de Vana Events
1. Actief flyeren op het terrein is niet toegestaan, tenzij schriftelijk afgesproken met de organisatie. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen en de omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders, autoruit plakkers, paal-, muur-, en raamplakkers.

5. Beeld en geluidsopnamen
1. Vana Events behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht,
te (laten) maken.
2. Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van Vana Events is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Vana Events gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
3. Publicatie van opnames door Vana Events geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan
ook.
4. Vana Events is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor beloftes door derden.
5. Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.
6. Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van Vana Events is niet toegestaan.
7. Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op en/of van één van de evenementen van Vana Events zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf
overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal.

6. Verkoop
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie op en rondom het terrein van één van de evenementen van Vana Events producten te verkopen. Hieronder valt ook particuliere verkoop en verkoop van etenswaren en dranken.

7. Verkochte producten
1. Vana Events is niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders.
2. Vana Events maakt geen gebruik van keurmerken in welke vorm dan ook.
3. Vana Events is niet aansprakelijk voor gebreken aan verkochte producten. Hieronder vallen onder meer defecte wapens, kapotte harnassen etc.
4. Vana Events streeft ernaar dat standhouders, bezoekers en entertainers zoveel mogelijk gebruik
maken van dierenhuiden en bont, afkomstig van dieren die hier niet specifiek voor gefokt zijn.
5. Op de evenementen van Vana Events is verkoop van stompe steek- en slagwapens zonder scherpe snijvlakken toegestaan mits de wapens een historisch (ouder dan de 20e eeuw) karakter dragen of een duidelijk Fantasy karakter vertonen. Tevens is de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Ook deze wapens moeten hetzij een historisch hetzij een Fantasy karakter uitdragen. Pijlen mogen alleen verkocht
worden mits deze een stompe punt hebben en geen snijkanten. Verkoop van vuurwapens is niet
toegestaan.
6. Het beschadigen van verkoopbare waren van standhouders kan leiden tot verplichting tot aankoop van de goederen, alsmede verwijdering van het terrein.

8. Wapens
1. Een bezoeker mag op het evenemententerrein vrij rondlopen met bovengenoemde wapens. Het gebruiken van de wapens mag alleen onder deskundig toezicht gebeuren en op minimaal 5 meter afstand van het publiek. Het schieten van een (kruis)boog mag alleen gebeuren onder deskundig toezicht en van het publiek af op daartoe aangewezen schietbanen.
2. Het vervoeren van de bovengenoemde steek- en slagwapens en van bogen op de openbare weg
van en naar het evenemententerrein mag alleen plaatsvinden mits de genoemde wapens goed
ingepakt zijn en met minstens drie handelingen uitgepakt moeten worden.
3. Het gebruik van wapens die gemaakt zijn van rubber en/of latex (voor LARP, Roleplay, etc.) is wel toegestaan.
4. De beveiliging en organisatie hebben het laatste woord in deze.

9. In beslag name
1. Vana Events behoudt zich het recht goederen/producten in beslag te nemen die naar het
idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden bij de organisatie.
2. Vana Events is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan tijdens de in beslag name van de goederen/producten.
3. In beslag genomen goederen worden twee weken na inbeslagname bewaard. Daarna worden de goederen vernietigd.

10. Vervoer en parkeren
1. Eigen vervoer:
• In de directe omgeving van het evenement kan men parkeren De kosten hiervoor worden vooraf gecommuniceerd en gelden voor alle motorvoertuigen.
• De bezoeker is verplicht een parkeerkaart aan te schaffen voor het gebruik van het parkeerterrein. Over deze parkeerkaart wordt onder geen beding restitutie verleend.
• Vana Events draagt geen verantwoordelijkheid noch is zij aansprakelijk voor enige schade toegebracht op het parkeerterrein aan persoon, voertuig of materiaal.
2. Openbaar vervoer:
• Vanaf een nabijgelegen station zullen pendelbussen worden ingezet. Voor deze pendelbussen is een kaartje vereist, welke te koop is bij de bushaltes, de kassa’s en/of de chauffeur. Dit zijn altijd retourkaartjes; een enkele reis is niet mogelijk.
• Het gebruik van de pendelbus is een service en geen recht en dient ook zo benaderd te worden.
• De pendelbus zal zo vaak mogelijk rijden tijdens het evenement, echter moeten ook wij ons aan de rijtijdenwet houden. We vragen daarom uw begrip voor pauzes. De bustijden zijn te verkrijgen bij de informatiestand.

11. Gedrag
1. Bezoekers zijn vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij maar van goede zeden en respectvol naar andere bezoekers toe zijn. In geval van twijfel hierover heeft de organisatie van Vana Events, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, het laatste woord.
2. Verboden zijn attributen (dit geldt ook voor accessoires en kostuums) en uitingen met een politiek karakter (zowel extreem links als extreem rechts), discriminatoir karakter of die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet. Ook verboden zijn de door de Hoge Raad der Nederlanden verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis (swastika) en het Nazi SS-teken.
Bovendien tolereren wij geen (verbaal) geweld. In het geval van een dispuut, wendt u zich dan tot een medewerker van Vana Events. Het is uitdrukkelijk verboden het recht in eigen handen te nemen.

12. Overige bepalingen
1. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.
2. Open vuren zijn niet toegestaan, behalve in gevallen met schriftelijke toestemming van de
organisatie.
3. Het festivalterrein kan beperkt toegankelijk zijn voor minder validen. Bij twijfel hierover, neem contact op met de organisatie.
4. De organisatie van Vana Events, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, heeft altijd het laatste woord en kan als daartoe aanleiding is, afwijken van deze algemene voorwaarden.
5. Bij ontruiming, van welke aard dan ook, wordt geen restitutie verleend.
6. Volg altijd de aanwijzingen op van (medewerkers van) Vana Events.
7. Naast de algemene voorwaarden van Vana Events kunnen ook de algemene voorwaarden van de terreinbeheerder van toepassing zijn.